Netikėk

Bendrauk

Nesišaipyk

Neapsimetinėk

Pagalvok

Gerbk

Prieš skelbdamas informaciją visada pagalvok, ar tai nepakenks kitiems ir tau pačiam

Informacijos skleidimo laisvė – žiniasklaidos bei pavienių asmenų teisė prieinamomis priemonėmis informuoti apie įvykius, reikšti vertinimus, jei tik ši informacija bei vertinimai remiasi bendražmogiškomis humanizmo nuostatomis. Tai vienas iš kertinių demokratinės visuomenės ir teisinės valstybės principų, galiojantis daugelyje šiuolaikinių valstybių.

Internetas vartotojams suteikia daug naujų galimybių įvairiose – švietimo, verslo, kultūros, politikos – srityse, jame yra daug naudingos ir reikalingos informacijos, tačiau neretai susiduriama ir su tokia informacija, kurios viešą skelbimą įstatymai riboja ar apskritai uždraudžia. Valstybės yra nustačiusios būdus, kuriais yra užkertamas kelias įstatymais uždraustos arba ribojamos informacijos viešam skelbimui spaudoje, radijuje, televizijoje; tai reikalinga pritaikyti ir internete platinamos informacijos atvejui.

Interneto turinio kontrolė – nemažai diskusijų kelianti tema. Vienas žinomiausių ir nesėkmingiausių bandymų kontroliuoti interneto turinį buvo Jungtinėse Valstijose priimtas „Communications Decensy Act“, teismo pripažintas prieštaraujančiu JAV Konstitucijai ir panaikintas. ES šalys, priimdamos aukščiau minėtus su interneto turinio kontrole susijusius dokumentus, atsižvelgė į šį faktą. Iš tiesų raiškos laisvė (freedom of expression) yra įtvirtinta Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kurią yra pasirašę visos Europos Sąjungos narės. Tačiau raiškos laisvės principas nėra absoliutus - yra numatyta, kad ši laisvė dėl tam tikrų ypatingų priežasčių (pavyzdžiui, siekiant apsaugoti sveikatą ar moralę, arba užkirsti kelią nusikaltimui) gali bûti apribota. Toks apribojimas turi „atitikti realų socialinį poreikį“ ir bûti „efektyvus“ bei „proporcingas“ (neviršyti būtinų tikslo pasiekimui veiksmų). Atskirose ES valstybėse samprata, kas yra neskelbtina ar ribojama, o kas gali bûti viešai platinama, skiriasi priklausomai nuo kultûrinių ir moralinių ypatumų, tačiau šis bendras principas – siekis užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp laisvo informacijos skleidimo ir visuomenės interesų apsaugos - galioja visose šalyse.

Nepažeidinėk Saugok Nebūk Nesidalink
www.000webhost.com